Project Management

Wat is Project management en wat doet een projectmanager?

Projectmanagement (ook wel projectbeheer) is het planmatig beheren van één of meerdere projecten. Het is de toepassing van processen, methoden, vaardigheden, kennis en ervaring om specifieke projectdoelstellingen te bereiken binnen vooraf opgestelde criteria.

Wat is een project?

Een project is een unieke, tijdelijke inspanning die wordt ondernomen om geplande doelstellingen te bereiken, die kunnen worden gedefinieerd in termen van output, resultaten of voordelen. Een project wordt doorgaans als een succes beschouwd als het de doelstellingen bereikt volgens de acceptatiecriteria, binnen een afgesproken tijdschema en budget.

De belangrijkste onderdelen van projectmanagement

Tijdkosten, scope en kwaliteit zijn de bouwstenen van elk project.

  • Tijd: Wat is de beoogde duur van het werk?
  • Kosten: hoe wordt het nodige kapitaal verworven en beheerd?
  • Scope: welke innovaties of veranderingen zullen door het project worden opgeleverd?
  • Kwaliteit: hoe wordt de geschiktheid voor het doel van de deliverables en beheerprocessen gewaarborgd?

Fases in projectmanagement

Hoewel er verschillende methoden en benaderingen voor projectbeheer zijn, volgen de meeste projecten deze fasen:

  1. Het project initiëren – de projectmanager definieert wat het project zal bereiken en realiseren, in samenwerking met de projectsponsor en stakeholders om overeenstemming te bereiken over de resultaten.
  2. Planning – de projectmanager registreert alle taken en wijst deadlines toe voor elk en vermeldt de relaties en afhankelijkheden tussen elke activiteit.
  3. Uitvoering – de projectmanager bouwt het projectteam op en verzamelt en wijst ook de middelen en het budget toe die beschikbaar zijn voor specifieke taken.
  4. Monitoring – de projectmanager houdt toezicht op de voortgang van het projectwerk en werkt de projectplannen bij om de werkelijke prestaties weer te geven.
  5. Afsluiting – de projectmanager zorgt ervoor dat de output van het project wordt geaccepteerd door het bedrijf en sluit het projectteam af.

Deze stappen zie je duidelijk terugkomen in diverse project management methodes zoals Lean Six Sigma, waarbij het DMAIC model wordt toegepast. Deze volgt in grote lijnen de bovenstaande 5 stappen.

Projectmanager

Bij een project zijn een aantal onderdelen essentieel: de planning, uitvoering en controle van een project. Dit wordt gedaan door een projectmanager. Deze persoon is verantwoordelijk voor zowel de strategische planning van een project als de uitvoering.

Een projectmanager is verantwoordelijk voor het aantoonbaar en meetbaar optimaliseren van processen in organisaties. De klant staat altijd centraal en continu verbeteren is de focus. Op deze manier probeert de projectmanager de klantwaarde zoveel mogelijk te vergroten en tegelijkertijd verspillingen te elimineren.

Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten waaraan ze werken, dus ze hebben een breed scala aan vaardigheden nodig, waaronder goede mondelinge en schriftelijke communicatie, leiderschap, planningsvermogen, probleemoplossend vermogen, effectief tijdbeheer en is onderhandelingsvaardig. Omdat de rol van projectmanager nu verder gaat dan de basisimplementatie van het projectplan, hebben ze naast hun traditionele capaciteiten ook goede klantrelaties en zakelijke vaardigheden nodig.

Project Management methodes

Agile en Lean projectmanagement worden tegenwoordig het meest toegepast en maken een flexibelere benadering van projecten mogelijk. Daarnaast is er PRINCE2® en methodes zoals Scrumban of eXtreme Programming (XP).

Hoe word je een projectmanager?

Lean Six Sigma Groep biedt een breed scala aan trainingen aan op alle kennisniveaus voor (aankomende) projectmanagers. Vanuit de Lean Six Sigma methodiek verbetert zowel het proces als de kwaliteit. Lean streeft naar meer doorstroom en het genereren van waarde. Six Sigma streeft naar stabiele en effectief verlopende processen. In combinatie versterken zij elkaar en zijn volledig complementair. Daarnaast bieden wij ook Agile en de combinatie van Lean en Agile aan. Agile gaat over wendbaar zijn door elke keer goed naar de klant te luisteren en producten en diensten daarop aan te passen aan de actuele marktsituatie.