fbpx

Examenreglement

Op de examens van Lean Six Sigma Groep (LSSG) is het volgende reglement van toepassing.

ARTIKEL 1. EXAMENCOMMISSIE

 1. De examencommissie bestaat minimaal uit de volgende functionarissen:
  • Examencoördinator (Voorzitter)
  • Trainer van de opleiding
 2. De examencommissie is verantwoordelijk voor een objectief en deskundig oordeel over het voldoen van een deelnemer aan de eindtermen van de opleiding.
 3. Als een beroep wordt gedaan op de examencommissie over een zaak die de voorzitter betreft, benoemt de directie van LSSG een andere tijdelijke voorzitter.
 4. De examencommissie is belast met het:
  • Vaststellen van het examenreglement
  • Borgen van de kwaliteit en de organisatie van (her)examens
  • Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen aan LSSG over (her)examens
  • Toekennen van diploma’s, certificaten en bewijzen van deelname

ARTIKEL 2. HET EXAMEN

 1. Het examen van de Lean Six Sigma Green Belt opleidingen bestaat uit 2 delen: een theoretisch examen en een praktijkopdracht.
 2. Het examen van de Lean Six Sigma Black Belt opleidingen bestaat uit 2 delen: een theoretisch examen en een 2 praktijkopdrachten.
 3. Op de website is een rooster vastgelegd wanneer de theoretische examens plaatsvinden.
 4. Het theoretisch examen wordt schriftelijk afgenomen, dit kan fysiek op locatie en/of via een online platform;
 5. Indien het examen online wordt afgelegd, dient de deelnemer/kandidaat de richtlijnen te volgen:
  • De deelnemer heeft twee devices nodig, 1 voor het maken van het examen via Internet en het andere device om zichzelf in beeld te brengen;
  • Voor aanvang van het examen, dient de deelnemer de examinator de omgeving/kamer rondom de werkplek te tonen, om vast te stellen dat de deelnemer alleen is bij het invullen van de antwoorden;
  • De deelnemer dient de instructies te volgen om beide devices in te loggen op het platform waar het examen wordt gevolgd en de beelden te delen met de examinator;
  • Ter controle wordt het gehele examen opgenomen. Het opgenomen beeldmateriaal kan gebruikt worden als bewijs voor onrechtmatigheden.
 6. Elke praktijkopdracht bestaat uit het inleveren van een werkboek, dat de structuur volgt zoals aangeleverd door LSSG. Het werkboek laat de uitwerking van alle stappen zien van de methode zoals geleerd tijdens de training.

ARTIKEL 3. NORMERING VAN HET EXAMEN

 1. Het theorie-examen wordt beoordeeld met een percentage op een schaal van 1 tot 100%, waarbij 1 geldt als laagste score en 100% als hoogste score. Het theoretisch examen moet tenminste 70% goed worden beantwoord ten behoeve van het predicaat ‘voldoende’.
 2. De praktijkopdracht zal worden beoordeeld met het predicaat ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’.
 3. Het theoretische deel van het (her)examen wordt door een trainer beoordeeld aan de hand van een vastgesteld kader.
 4. De praktijkopdracht wordt door een trainer beoordeeld. Indien nodig kunnen andere trainers worden ingezet.
 5. Bij twijfel over het al dan niet voldoen aan de normering, wordt altijd één lid van de examencommissie geraadpleegd.

ARTIKEL 4. TOELATINGSEISEN EXAMEN EN DIPLOMA

 1. De kandidaat mag deelnemen aan het examen indien hij/zij:
  • Alle opleidingsgelden volledig heeft betaald;
  • Heeft voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht dat ten hoogste 1 trainingsdag niet is gevolgd, de examendagen niet meegerekend;
  • Heeft voldaan aan alle vastgestelde schriftelijke en/of mondelinge opdrachten die bij de opleiding horen.
 2. Om in aanmerking te komen voor het volwaardig certificaat van de opleiding dient de kandidaat:
  • Voor het theoretische deel van het (her)examen minimaal 70% te hebben behaald;
  • Voor de praktijkopdracht het predicaat ‘voldoende’ te hebben verkregen;
  • De praktijkopdracht binnen 1 jaar wordt ingeleverd na het succesvol volbrengen van het theoretisch deel van het examen;
  • Voldaan te hebben aan alle vereisten zoals hiervoor vermeld in artikel 4.1.

ARTIKEL 5. AANMELDING EN DEELNAME

 1. Deelnemers dienen bij inschrijving voor de opleiding zich zelf aan te melden voor het examen. De deelnemer kan een zelf een moment kiezen uit het examenrooster. De deelnemer dient dit zelf aan te geven via info@leansixsigmagroep.nl
 2. Deelname aan het examen dient binnen 1 kalenderjaar plaats te vinden ná de laatste trainingsdag. Deelname op een later moment kan alleen met toestemming van de examencommissie. Deze toestemming kan worden geweigerd als de opleiding zodanig is gewijzigd dat het succesvol afleggen van het examen niet meer mogelijk is.
 3. Indien de deelnemer/kandidaat op de vastgestelde examendag is verhinderd, kan hij/zij een verzoek indienen om op een andere leslocatie en datum examen te doen via info@leansixsigmagroep.nl.
 4. Het verzoek om op een andere leslocatie en datum examen te doen dan op de oorspronkelijk vastgestelde examen-dag kan worden geweigerd als op de leslocatie en datum waarvoor het verzoek wordt gedaan, de groep vol is. In die situatie kan de kandidaat examen doen op de vastgestelde herexamen-dag in hetzelfde opleidingsjaar als waarin de opleiding is gevolgd. De kosten hiervoor staan vermeld op de website van LSSG, bij de opleidingsinformatie > examens.
 5. De kandidaat mag één keer deelnemen aan het examen. Indien het examen niet met een voldoende resultaat is afgelegd, kan herexamen worden gedaan.

ARTIKEL 6. HEREXAMEN

 1. De kandidaat kan alleen aan een herexamen deelnemen als eerst het examen is afgelegd en aan de normering daarvan niet is voldaan.
 2. Als aan de normering van het examen niet is voldaan, wordt de kandidaat automatisch door LSSG aangemeld voor het herexamen dat plaatsvindt op de vastgestelde herexamen-dag van de opleiding.
 3. De kandidaat mag één keer deelnemen aan het herexamen. Als ook hiervoor niet aan de gestelde normering voor het examen wordt voldaan, kan de kandidaat een gesprek aanvragen met zijn/haar docent. In dit gesprek beoordeelt de docent of nog een herkansing zinvol is. De kandidaat doet het verzoek tot een gesprek met de docent schriftelijk aan de examencommissie via info@leansixsigmagroep.nl.
 4. Deelname aan het herexamen dient in hetzelfde opleidingsjaar plaats te vinden als waarin de opleiding wordt gevolgd. Deelname op een later moment kan alleen met toestemming van de examencommissie. Deze toestemming kan worden onthouden als de opleiding zodanig is gewijzigd dat het succesvol afleggen van het examen niet meer mogelijk is.

ARTIKEL 7. EXAMENGELDEN

 1. Examengeld voor het eerste examen is niet inbegrepen in de opleidingsgelden, deze dient te worden aangevraagd bij inschrijving of via info@leansixsigmagroep.nl.
 2. Aan het herexamen zijn extra kosten verbonden. Deze kosten zijn gepubliceerd bij de opleidingsinformatie op de website van LSSG.
 3. Als het eerste examen wordt afgelegd op een herexamen-dag, worden daarvoor de kosten voor een herexamen berekend.

ARTIKEL 8. RESULTAAT VAN HET EXAMEN

 1. Het resultaat van elk examenonderdeel wordt door de examencommissie vastgesteld.
 2. Alleen het resultaat zoals dat schriftelijk door de examencommissie naar de kandidaat wordt verstuurd is het officiële resultaat.

ARTIKEL 9. INZAGE SCHRIFTELIJKE EXAMENS

 1. Alleen wanneer de deelnemer niet heeft voldaan aan de normering van het (her)examen kan een schriftelijk examen worden ingezien.
 2. De kandidaat doet hiertoe een schriftelijk verzoek aan de examencommissie via info@leansixsigmagroep.nl of bij de trainer zelf.
 3. Schriftelijke (her)examens kunnen alleen op afspraak worden ingezien op het bezoekadres van LSSG.
 4. De kandidaat mag de schriftelijke (her)examens niet kopiëren, wel is het toegestaan om aantekeningen te maken.
 5. (Her)examens zijn niet openbaar en blijven eigendom van LSSG.
 6. Schriftelijke (her)examens worden door LSSG gedurende 2 jaar bewaard.

ARTIKEL 10. ONTZEGGING DEELNAME

 1. De examencommissie kan de kandidaat deelname aan het (her)examen ontzeggen wanneer:
  • Niet aan alle voorwaarden uit artikel 3 en artikel 4 van dit reglement is voldaan;
  • Blijkt dat de kandidaat fraudeert tijdens het (her)examen;
  • De trainer constateert dat de kandidaat andere kandidaten belemmert een goed (her)examen af te leggen.

ARTIKEL 11. BEROEPSMOGELIJKHEID

 1. De kandidaat kan beroep aantekenen tegen een beslissing van de examencommissie over het (her)examen.
 2. Het beroep moet schriftelijk binnen 5 dagen na bekendmaking van het examenresultaat bij de examencommissie worden ingediend via info@leansixsigmagroep.nl.
 3. Het beroep moet zijn gericht aan de examencommissie met minstens de vermelding van de naam van de opleiding, de dag van het (her)examen en de redenen van het bezwaar.

ARTIKEL 12. SLOTBEPALING

In situaties waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van LSSG.